TP HCM thực hiện chính quyền đô thị từ giữa năm 2021

Với 420 đại biểu tán thành (87%), Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM, sáng 16/11.

Theo Nghị quyết, chính quyền địa phương ở TP HCM gồm HĐND và UBND ở cấp thành phố; chính quyền cấp quận, phường là UBND quận, phường (không có HĐND).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM thực hiện từ 1/7/2021.

Đại biểu bấm nút thông qua dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Đại biểu bấm nút thông qua dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

UBND quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Chủ tịch quận bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường trực thuộc và người đứng đầu, cấp phó của cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức. UBND quận có không quá 3 Phó chủ tịch.

UBND quận có nhiệm vụ phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của phường trực thuộc; quyết định giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho phường.

HĐND thành phố thuộc TP HCM quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách; quản lý dự án đầu tư công; phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của phường trực thuộc.

Chủ tịch UBND thành phố thuộc TP HCM có quyền giao nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội cho phường trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường trực thuộc.

UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; cán bộ, công chức làm việc ở các tổ chức cấp phường thuộc biên chế của tổ chức cấp trên. UBND phường có nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công dùng vốn ngân sách nhà nước với cấp trên.

Trước đó, tháng 11/2019,  Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Tháng 6/2020, Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Từ tháng 7/2021, TP Hà Nội và Đà Nẵng cùng đồng thời thí điểm thực hiện chính quyền đô thị.

vnexpress.net

Các tin khác

FaceBook